Postbank Giro: Negativzinsen ab €50k ab Februar 2022